|        In English In EnglishSkriv ut sidans innehåll
Galenisk farmaci och biofarmaci

Styrelse

Christina Gustafsson är ordförande för sektionen sedan 2012 och ledamot sedan 2007. Hon arbetar som chef för Kliniska prövningar Farmaci och Kansli vid Läkemedelsverket i Uppsala, är apotekare och disputerade i galenisk farmaci vid Uppsala universitet 2000. Christina arbetade därefter med farmacevtisk utveckling av fasta orala beredningar, främst kapslar och tabletter inom AstraZeneca R&D. År 2007 blev hon produktionschef vid APL i Kungens Kurva och 2010 chef över projektledningen för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial till APLs kontraktskunder. Hösten 2013 började Christina sin nuvarande tjänst på Läkemedelverket. Christina brinner för utbildning och kompetensutveckling och ser sektionens arbete som ett viktigt bidrag till Apotekarsocietetens vision att göra Sverige kunnigare om läkemedel.
christina.gustafsson@mpa.se

 

Susanne Bredenberg är sekreterare för sektionen och arbetar som VD för ett läkemedelsföretag i Uppsala, Emplicure AB. Hon är farmacie kandidat, disputerade i galenisk farmaci vid Uppsala universitet 2003 och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Susanne har tidigare arbetat som produktutvecklare av fasta orala beredningar och som projektledare på Orexo i Uppsala. Hon tycker att samverkan mellan akademi och industri är viktig och ser att sektionen har en betydelsefull roll för att skapa möjligheter till nätverk och kompetensutveckling för personer som jobbar inom akademin och i mindre läkemedelsbolag.

Susanne.Bredenberg@telia.com

 

Erik Björk är ledamot i Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci sedan 2005 och jobbar vid Uppsala universitet, Institutionen för farmaci, som lektor. Han har tidigare arbetat både på apotek samt läkemedelsindustri och disputerade 1993 som extern doktorand på Pharmacia. Eriks forskningsintresse är inom området alternativa administreringsvägar såsom nasalt och transdermalt. Sedan 1998 är Erik prodekan vid den farmaceutiska fakulteten med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå. Han ser sektionen som en kunskapsförmedlare inom området galenisk farmaci och biofarmaci. Att fungera som en brygga mellan akademisk forskning och företag tycker han är inspirerande samt att hjälpa doktorander nätverka med olika aktörer och individer inom området.
erik.bjork@farmaci.uu.se

Jonas Berggren är ledamot i Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci sedan 2010 och arbetar som farmacichef på Recipharm Pharmaceutical Development AB. Jonas är apotekare och disputerade i galenisk farmaci vid Uppsala universitet år 2003. Han har tidigare arbetat som produktutvecklare av fasta orala beredningar, som projektledare för utvecklingsprojekt inom Recip och Recipharm och som chef för formuleringsutveckling. Jonas arbetar även med IP frågor och utvärdering av nya teknologier. Jonas är också biträdande handledare för en doktorand i ett samarbetsprojekt med institutionen för farmaci vid Uppsala Universitet. Han tycker att sektionen har en viktig roll i att verka för vetenskaplig och yrkesmässig utveckling inom området galenisk farmaci och biofarmaci.
jonas.berggren@recipharm.com

 

 

Nelly Fransén är ledamot i sektionsstyrelsen sedan 2011 och arbetar som forskningschef på Niconovum AB i Helsingborg. Nelly disputerade i galenisk farmaci vid Uppsala universitet år 2008. Hon har därefter arbetat med produktutveckling av nikotinersättningsprodukter på McNeil AB och nu hos Niconovum. För nikotinersättning är själva läkemedelsformuleringen mycket viktig eftersom det är det enda som kan påverka nikotinupptag, effekt och upplevelse av slutprodukten. Det är därmed ett därför ett intressant och utvecklande område att arbeta inom för en galeniker. Nelly ser Apotekarsocieteten som en viktig funktion för kompetensutveckling och nätverkande för små läkemedelsföretag och vill genom sitt arbete i sektionsstyrelsen lyfta fram detta med fokus på galenik och biofarmaci.
nelly.fransen@gmail.com

Sofia Mattsson är ledamot i sektionsstyrelsen sedan 2012 och arbetar som lektor vid Umeå universitet. Sofia är apotekare och disputerade inom galenisk farmaci vid Uppsala universitet 2000. Därefter arbetade hon några år som produktutvecklare av fasta orala beredningar på AstraZeneca R&D i Mölndal. Sedan 2004 är Sofia anställd som lektor vid Umeå universitet och arbetar med undervisning inom receptarieprogrammet, apotekarprogrammet och masterprogrammet i farmaci. Sofia är och har varit kursansvarig för en rad kurser som t.ex. galenisk farmaci, läkemedelsformulering, extemporetillverkning av läkemedel, farmakokinetik och farmakoterapi. Hon handleder och examinerar även examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Sedan hösten 2012 är hon programansvarig för farmaciprogrammen. Sofias forskning handlar framför allt om fasta orala beredningar med fokus på ordnade blandningar. Arbetet i styrelsen tycker Sofia ger en utmärkt möjlighet till att skapa nätverk mellan personer intresserade av galenisk farmaci och biofarmaci.
sofia.mattsson@pharm.umu.se

Brita Rippner Blomqvist är ledamot i sektionsstyrelsen sedan 2012 och arbetar som projektledare för formulering av proteinläkemedel på Octapharma AB i Stockholm. Hon är apotekare och disputerade inom ytkemi i flytande beredningar vid Ytkemiska institutet AB/KTH år 2005. Hon har arbetat som formuleringsutvecklare av frystorkade produkter, med IP-frågor och cmc-dokumentation inom Octapharma. Hon tycker sektionen och dess aktiviteter är ett viktigt och bra forum för alla med intresse för galenisk farmaci & biofarmaci.
brita.rippner@octapharma.se

Co Schipper är ledamot i sektionen sedan 2012. Han är farmacevt och disputerade i galenisk farmaci vid Leiden Universitet i Nederländerna. Co jobbar som sektionschef på SP Process Development. Han tycker att det är både roligt och viktigt att få jobba med utveckling av galenisk och biofarmaci och rekommenderar alla som har ett intresse för dessa områden att bli medlem i sektionen.
co.schipper@telia.com

 

Ledamot Christer Tannergren, AstraZeneca

Lina Nyström är studentrepresentant i sektionen. Hon är doktorand i farmaceutisk fysikalisk kemi, vid Uppsala universitet sedan 2013.  Hennes forskning fokuserar på mikrogelbaserade implantatbeläggningar som bärare av peptidläkemedel. Tidigare civilingenjör från Linköpings universitet inom kemisk biologi, med specialisering mot biomaterial. Lina tycker att sektionen skapar en viktig kontakt mellan akademin och industrin inom området.
lina.nystrom@farmaci.uu.se

 

 

Lilian Walther Jallow är sedan slutet av 2011 adjungerad i sektionsstyrelsen i egenskap av sin anställning som utbildningsledare (område Drug Discovery och Preklinik) på Läkemedelsakademin. Lilian är också Vetenskaplig Sekreterare hos Apotekarsocieteten med uppgift att bevaka aktuell läkemedelsforskning för föreningens räkning. Hon är kemist, utbildad vid Lunds Universitet och disputerade 2000 från Karolinska Institutet med en avhandling om HIV vaccin. Hon har arbetat som konsult i flera afrikanska länder, med uppstart av HIV testning på sjukhus och blodcentraler mm. Lilian har varit verksam som forskare på Smittskyddsinstitutet, på KI och som forsknings- och utvecklingsansvarig på KD-bolaget Avaris, där hon också ansvarade för kvalitetsfrågor inom området avancerade cellulära terapier. Hon har till uppgift att fånga upp goda ideér och med utgångspunkt ur dessa, facilitera framtagandet av utbildningar, temadagar, symposier etc för sektionens räkning.
lilian.walther.jallow@lakemedelsakademin.se


Valberedning

Sammankallande 

Torkel Gren
torkel.gren@recipharm.com

Ledamot 

Tuulikki Lindmark
Tuulikki.lindmark@swedenbio.com

Ledamot Andreas Hugerth
andreashugerth@hotmail.com

Sidansvarig: hemsidan@apotekarsocieteten.se
Senast ändrad: 2015-04-08


Apotekarsocieteten
Box 1136, 111 81 Stockholm. Besöksadress: Wallingatan 26 A
Telefon vxl: +46-(0)8-723 50 00 Fax: +46-(0)8-20 55 11
Epost:info@apotekarsocieteten.se