|        In English In EnglishSkriv ut sidans innehåll
Farmacihistoriska Sällskapet

Farmaceutisk ordbok - Bokstav F

F.

(lat. förk.) >Fi´at el. >Fi´ant.

 

Fara för tillvänjning (fyra fyllda kvadrater på hörn; ”narkotikatecknet”, samt två fyllda + två tomma kvadrater = viss risk för tillvänjning)  SYMBOLER

Togs i bruk i början av 1970-talet i läkemedelskataloger och vissa medicinska texter.

 

Fari´na seca´lis

Rågmjöl (har använts vid beredning av >bollar).

 

Farma-

(av grek. pharmakon = (läke)ört; läkemedel; trolldryck; gift; jfr även grek. farmakos = giftblandare) Prefix med betydelsen ”läkemedels-”.

 

Farmaceut

Person, numera akademiskt utbildad, med expertkunnande om läkemedlens utveckling, egenskaper, framställning, hantering, användning och verkningar.

I Sverige förekommer sedan 1952 två utbildningsnivåer: >receptarie och >apotekare.

"Den som är behörig att utöva yrke som >apotekare eller >receptarie enligt 7 § lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m." (LVFS 1996:XXX)

 

Farmacevtiska fakulteten

1968 inrättad fakultet vid Uppsala universitet...

 

Farmacevtiska institutet

Inrättat 1837 i Sthlm under Apotekarsocieteten för att "Pharmacie studiosi lättare må kunna uppfatta den mera akademiska undervisning som vid Kongl. Carolinska institutet publikt erhålles samt sålunda undvika att uppehålla sig uti hufvudstaden 2 à 3 år innan de hinna blifva beredda till apotekareexamens undergående".

Visst statsunderstöd fr.o.m. 1841; eget hus 1863; överfört till staten under Kungl. Medicinalstyrelsen 1881, som Kgl. Farmacevtiska institutet 1901; flyttat till Kungstensgatan 49 i Stockholm 1923; fakultet inom Uppsala universitet 1968; verksamheten flyttad till Uppsala universitets Biomedicinska Centrum 1970-1973.

 

Farmacevtiska Föreningen

(Grundad 1861; sammanslagen med >Apotekarsocieteten 1981...)

 

Farmacevtiska Studentkåren

(Grundad 14 oktober 1896 efter förslag av Stellan Gullström , beslut 12 oktober 1896)

 

”Farmacevtisk Revy”

Av Gustaf Sjöstedt grundad och sedan den 15 januari 1902 utkommande tidskrift för obefordrade farmaceuter; numera organ för >Sveriges Farmacevtförbund.

Utgavs i början 2 ggr i månaden; sedan 19XX månadsskrift. Fr.o.m. 20XX namnändrad till ”Svensk Farmaci”.

 

Farmacevtisk specialitet

Begrepp, infört i svensk lagstiftning i Kungl. Maj:ts kungörelse den 15 juni 1934 (nr 306) angående handel med farmacevtiska specialiteter, med definitionen "läkemedel, som i allmänhet ej må försäljas till enskild förbrukare annorstädes än å apoteksinrättning och som tillhandahålles sådan förbrukare i den förpackning, vari det levererats av tillverkaren".

Jfr Godkänt läkemedel, Patentmedicin

 

”Farmacevtisk utbildning på apotek - en introduktion”

>Elevhandboken.

 

Farmaci

Den tvärvetenskapliga läran om resp. utövandet avurval, utveckling, egenskaper, framställning, handel, hantering, användning och verkningar (allt i vida bemärkelser)

av, hos resp. med medikamenter.

 

Farmaci´e licentiat

Vetenskaplig grad, införd i Sverige 1952.

 

”Farmaci-Facket”

>Apoteksteknikern.

 

Farmaci-Förbundet

Facklig organisation främst för >apotekstekniker, men sedan 19XX även för >farmaceuter. Hette ursprungligen >Apoteksteknikerförbundet, bytte 19YY namn till >Apoteksjänstemannaförbundet och 19XX till F.

 

Farmacihistoriska Sällskapet

Grundat 1972; >Apotekarsocietetens äldsta sektion.

 

Farmako-

(av grek. pharmakon = (läke)ört; läkemedel; trolldryck; gift) Prefix med betydelsen "läkemedels-".

 

Farmakodynamik

( >farmako- + grek. dynamis = förmåga, kraft) Läran om läkemedlens verkningssätt i organismen.

 

Farmakognosi

( >farmako- + grek. gnosis = kunskap; ordet använt i skrift f.f.g av Seydler 1815, därefter i tryck 1832 i Martius´ ”Grundri der Pharmakognosie”) Läran om naturprodukter med användning som läkemedel eller som råvaror vid läkemedelsframställning.

 

Farmakognost

Vetenskapsman som arbetar med >farmakognosi.

 

Farmakokatagrafologi

(åld.) Läkemedelsförordningslära (läran om att välja ut för >patienten lämpliga >läkemedel, >läkemedelsformer och >doser och därefter avfatta >receptet).

 

Farmakokinetik

( >farmako- +....) Läran om läkemedels upptag, verkan och utsöndring som funktioner av tiden.

 

Farmakologi

( >farmako- + grek. logos = ord, lära) Vetenskapen om läkemedelssubstansernas verkan och egenskaper vid sjukdomsbehandling.

 

Farmakopé

(av >farmako + poiein = göra, frambringa) Eg. Konsten att tillverka >läkemedel; överfört: bok, som anger (av samhällets styrande) fastställda regler, krav och metoder för framställning av läkemedel.

 

Farmakopedi

(av >farmako + grek. paideia = undervisning) Information om läkemedel.

 

Farmakoterapi

Sjukdomsbehandling med läkemedel.

 

Farmakovigilans

Insamling och utvärdering av information om ett läkemedels effekt (inkl. biverkningar) och kostnads/nytta-relation samt genomförande av de åtgärder den så erhållna kunskapen föranleder.

 

Farmis

Smeknamn dels på (Kgl.) Farmaceutiska institutet, senare Farmacevtiska fakulteten vid Uppsala universitet, dels på Farmacevtiska Studentkåren.

 

”Farmis-Reptilen”

Sedan 1958 under terminerna månatligen utkommande organ för >Farmacevtiska Studentkåren, före 1963 som bilaga i >Farmacevtisk Revy.

 

Farm. lic.

>Farmacie licentiat.

 

”FASS®”

Urspr. "Farmacevtiska Specialiteter i Sverige"; sedan 1966 av >LINFO AB årligen utgiven Förteckning över humanläkemedel.                                    

 

”FASS VET.®”

Förteckning över läkemedel för veterinärmedicinskt bruk.

Jfr FASS.

 

Fast paraffin

Jfr Paraffin.

 

Fatal dos

Ödesdiger (vanl. dödlig) >dos.

 

Fatta in

Jfr Infattning.

 

Faxrecept

>Recept som överförts till >apotek via telefax.

 

FDA

Food and Drug Administration; USA:s federala myndighet för övervakning av bl.a. läkemedelsbranschen. Känd för hård och kritisk hållning.

 

von Fehling, Hermann

(1811-1885) Ty. apotekare, prof. i kemi och teknologi vid Polytechnische Schule i Stuttgart. Mest känd för sin metod att detektera reducerande sockerarter.

 

Fel (utt.: fäll)

>Oxgalla.

 

Fenacetin

Smärtstillande och febernedsättande substans med grava njurskador som biverkningar, vilket föranledde dess receptbeläggning i Sverige 1961.

Jfr Hedbergs pulver, Hjortons pulver.

 

Fenazon

(Fenyldimetylpyrazolon; Antipyrin, Pyrazolon) Det första syntetiska läkemedlet (1886) som togs in i Svenska farmakopén (ed. VIII, 1901). Febernedsättande och smärtstillande. Ingick i bl.a. >Hedbergs pulver och >Hjortons pulver.

 

Fencyklidin

(PCP, angel dust)

 

Fenedrin

Varumärke för amfetamin, fenopromin.

 

Fenol

I allmän betydelse: hydroxiarylförening; i snävare betydelse: hydroxibensen, ”karbolsyra”.

 

Fenolftalein (utt. feno:´l.ftale.i:n)

Mediciniskt använt som motorikstimulerande laxermedel (Purex®)

 

Ferring AB

Svenskt läkemedelsföretag grundat 1950, med huvudsäte i Malmö...

 

Fet olja

>Fett, som är flytande vid rumstemperatur.

Jfr Flyktig olja.

 

Fett

Triester av >glycerol och >fettsyror.

Jfr Vax.

 

FF

Farmacevtiska Föreningen; Farmaci-Förbundet…

 

Fi´ant

(lat.; konj.) Låt dem bli

 

Fi´at

(lat.; konj.) Låt det bli                                                                         

 

Fi´at le´ge a´rtis

(lat.; konj.) Låt det enligt konstens regler bli

 

-fibrat(um)

>INN-suffix för substanser tillhörande klofibrat-gruppen.

 

Figaro®

Halstablett, ursprungligen >läkemedel.

 

Fikonmos

Electua´rium ca´ricae compo´situm AF68 (obs tillsatsen av senna!)

 

Filialapotek

Jfr Apoteksfilial, Självständigt apotek.

 

Fi´ltra

(lat.; imperativ) Filtrera!

 

Findelning

Krossning el. malning.

 

FIP

Fédération Internationale Pharmaceutique (Internationella farmaceutfederationen).

 

Fiskleverolja

Fet olja utvunnen genom kallpressning av färsk fisklever, främst från torsk (Gadus morrhua), men även från andra arter (jfr Torskleverolja).

Medicinsk användning p.g.a. hög halt A- och D-vitamin.

Ej att förväxla med >fiskolja!

 

Fiskolja

>Fet olja från fiskkött (ej lever!). Utvinnes från makrill, lodda m.fl. arter. Användning som blodfettsänkande medel, p.g.a. innehåll av >omega-3-fettsyror.

Ej att förväxla med >fiskleverolja!

 

Fix (subst el. v)

Am. slang för en narkotikados, i sht om >intravenösa >opiater.

 

F. l. A.

(lat. förk.) >Fiat lege artis

 

Flegmatiker

Person, vars temperament (oberörd, sävlig, trög) enligt den klassiska >humoralpatologin och Kretschmers temperamentslära betingas av ett överskott av kallt och fuktigt slem (lat. phle´gma).

 

Fleming, Alexander

(1881-1955) Engelsk bakteriolog; en av de forskare som upptäckte >penicillinet, i hans fall 1928; utvecklade det till läkemedel tills. med H. W. >Florey och E. B. >Chain. Nobelpris tills. med dessa 1945.

Jfr Picado, Clodomiro och Westling, Richard.

 

Floderus pulver

>Pulvis anticephalgicus Nr 13 (>AF42).

 

Florey, Howard

Engelsk patolog (1898- ). Se Fleming, Alexander.

 

Flos, gen. flo´ris, plur. flos (KrEH) el. flo´res (Bey)

(lat.; m) Blomma

 

Flu´idum, pl. -da

(lat.) Vätska.

 

Flu´idum ad obductio´nem

Drageringsvätska (ej till obduktioner!).

 

-fluran(um)

>INN-suffix för halogenerade alkanderivat med läkemedelsanvändning som >inhalations->anestetika.

 

Flyktiga oljor

(eteroljor, eteriska oljor, Aethero´lea) Flyktiga, starkt doftande, oftast mycket komplexa substansblandningar av oljeartad konsistens, svårlösliga i vatten, men oftast lättlösliga i alkohol och andra organiska >lösningsmedel. De utvinns ur vegetabiliska råvaror, vanligen genom vatten- eller ångdestillation, pressning eller >extraktion med organiska >lösningsmedel. De avdunstar, i motsats till >feta oljor.

                                                                

Flytande glykos

Trivialnamn för en genom partiell hydrolys av >stärkelse erhållen, tjockflytande lösning av >glukos (ca 40%), oligosackarider och dextriner (40-45%).

 

Flytande läkemedelsberedningar för >oralt bruk (Eur: Li´quida perora´lia)

>Läkemedelsform, vanligen bestående av >lösningar, >emulsioner eller>suspensioner, innehållande en eller flera läkemedelssubstanser i en lämplig >vehikel. Vissa flytande läkemedelsberedningar för >oralt bruk kan bestå av den vätskeformiga, aktiva komponenten som sådan.

Flytande läkemedelsberedningar för >oralt bruk är avsedda att sväljas outspädda eller utspädda. De må beredas av koncentrat eller fasta halvfabrikat, som löses i lämplig vehikel före intagandet.

 

Flytande läkemedelsberedningar för >utvärtes bruk (Eur: Li´quida ad u´sum de´rmicum)

Flytande läkemedelsberedningar för >utvärtes bruk är flytande eller halvflytande beredningar avsedda att anbringas på huden (inkl. hårbotten) eller naglarna för lokal verkan. De utgörs av >lösningar, >emulsioner eller >suspensioner och innehåller en eller flera läkemedelssubstanser i lämplig >vehikel. De kan innehålla animikrobiella konserveringsmedel, >antioxidanter eller andra hjälpämnen, såsom stabiliseringsmedel, emulgatorer eller förtjockningsmedel.

 

Flytande paraffin

Blandning av flytande, till största delen alifatiska, kolväten med en kokpunkt högre än ca 300˚C.

Jfr Paraffin.

 

Fläderblomma

Sambu´ci flos; från Sambu´cus ni´gra L. (Caprifolia´ceae) (en av tre vildväxande S.-arter i Sverige). Medicinskt använd i form av "te" eller sirap som svettdrivande medel vid förkylningar o.likn.

(Den gamla änkegrevinnan)

"Var skral, drack ständigt te på fläder

Och hade ben som spådde väder.”

(A. M. Lenngren: Porträtterne).

 

Fol.

(receptlat. förkortn.) >Folium.

 

Folinsyra

(obsolet) >Folsyra.

 

Fo´lium, plur. -ia

(lat.; n) Blad.

 

Folli´culus, plur. -li

(lat.; m) Balja, ärtskida.

 

Follikulin

>Estron.

 

Fontanellplåster

Empla´strum ce´rae vi´ride MB37.

 

Formalin

Vattenlösning av >formaldehyd. Handelns "koncentrerade" f. innehåller normalt ca 37 %m/m formaldehyd.

 

-formin(um)

>INN-suffix för >orala antidiabetika av guanidintyp.

 

Form.

(lat. förk.) >Formula.

 

Formula

(lat., eng.) >Komposition.

 

Fo´rmula magistra´lis

(lat.) Recept av läkarens (magi´ster = mästare) egen >komposition.

Jfr Formula officinalis.

 

Fo´rmula officina´lis

(lat.) Färdigkomponerat recept (t.ex. ur farmakopé el. likn.)

 

Formulera

(farm.) Utarbeta >läkemedelsform, sammansättning och tillverkningsmetodik så att en läkemedelssubstans kan överföras till bruksfärdigt >läkemedel

 

Fra´ngulus

(i lat. växtnamn) Anger att arten är spröd, bräcklig.

                                                                

Fra´ngulabark

(Fra´ngulae cortex) Barken av Rha´mnus fra´ngula L. (Rhamna´ceae). På grund av sitt innehåll av antrakinonglykosider motorikstimulerande >avföringsmedel.

 

Franskt bittervatten

(Li´quor magne´sii citra´tis efferve´scens Nom.) Milt avföringsmedel i from av kolsyrad dryck.

 

Freebase (subst el. v.)

Am. slang för en rökbar form av kokain.

Jfr Crack.

 

Freon®

Varumärke (för DuPont®) för halogenerade kolväten.

 

Fruct.

(receptlat. förkortn.) >Fructus.

 

Fru´ctus. gen. -us, plur. -us

(lat.; m) Frukt.

 

Frukto´s

(Fructosum Eur; äv.: fruktsocker)

 

Fruktsocker

>Fruktos.

 

Frutico´sus

(i lat. växtnamn) Anger buskartat växtsätt.

 

Fumigation

Begasning (t.ex. med etylendioxid, fosfin eller - mest förr cyanväte) för att döda ohyra i byggnader eller gods.

 

Functional foods

Livsmedel som marknadsförs med läkremedelslika argument.

 

Fungicid

Svampdödande medel.

 

-fungin(um)

>INN-suffix för antibiotika med verkan mot svampinfektioner.

 

-fyllin(um)

>INN-suffix för teofyllinderivat

 

Fyra kryddor

Kryddblandning, bestående av riven >muskotnöt, malen vitpeppar, >kryddpeppar och >nejlikor.

 

Fyrsaftläran

>Humoralpatologin

 

Fytokemi

Växternas kemi

 

Fytoterapi

Behandling med växter eller växtdelar som läkemedel

 

Färnbock

(förvr. av eng. "Fernambuco red") >Bresilja

 

Förbrukningsartiklar

Icke-läkemedelsprodukter, som kan förskrivas på >recept, såsom inkontinens- och stomihjälpmedel.

 

Författningar

Sammanfattande benämning för lagar, förordningar, kungörelser, stadgor och andra, av behörig myndighet i laga ordning utfärdade, juridiskt bindande dokument.

 

Försvarets hudsalva

Se´bum prote´gens AF68.

 


Sidansvarig: Farm. dr Jan G. Bruhn; leg. apot. Bo Ohlson
Senast ändrad: 2013-03-10


Apotekarsocieteten
Box 1136, 111 81 Stockholm. Besöksadress: Wallingatan 26 A
Telefon vxl: +46-(0)8-723 50 00 Fax: +46-(0)8-20 55 11
Epost:info@apotekarsocieteten.se